top of page

הרשמה לעמותה

שהיא בית

ההרשמה ללא עלות*

אני מבקש.ת להיות חבר.ה בעמותת באור חיובי. מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר.ה בה, אני מתחייב.ת לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה. 

bottom of page